Scroll down for more information

download als PDF

 

Wie zijn wij?

HappyZorg hecht veel waarde aan uw vertrouwen in ons bedrijf. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens. HappyZorg is een handelsnaam van HappyNurse Thuiszorg B.V.. Als wij het in deze verklaring hebben over HappyZorg, dan bedoelen wij hiermee HappyNurse Thuiszorg B.V., gevestigd aan het Prinses Margrietplantsoen 50, 2595 BR, Den Haag.

 

Privacyverklaring

In dit document vertellen we u welke categorieën persoonsgegevens wij precies verwerken, waarom we dit doen en met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan privacyregelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Dit betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig voor deze doeleinden;
 • in gevallen waarin uitdrukkelijke toestemming is vereist u om deze toestemming vragen;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • de rechten die u heeft ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen en gegevensverzamelingen van HappyZorg.

 

Hoe verzamelen en verwerken we persoonsgegevens en met welk doel

Ons doel is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen u gerichte en persoonlijke service aanbieden en daar hebben we uw persoonsgegevens voor nodig. De meeste gegevens van een cliënt ontvangen we rechtstreeks wanneer de zorgovereenkomst wordt afgesloten en de zorg wordt gestart. Daarnaast kunnen gegevens worden ontvangen van andere zorgaanbieders. Het dossier vult zich gedurende de periode dat de cliënt bij HappyZorg in zorg is.

 1. Bezoeker website

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij een aantal technische gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van de website. Met de gegevens kunnen wij onze website beheren en de bereikbaarheid van bepaalde onderdelen op de website verbeteren. De informatie op de website is voor u dan snel en eenvoudig te vinden. Voor dit doel worden dan cookies gebruikt. Over het gebruik van cookies, kunt u meer vinden in onze cookieverklaring.

 

 1. Overeenkomst

Op het moment dat u een overeenkomst heeft met HappyZorg, kunnen de volgende gegevens worden verwerkt.

 • Nationaliteit, BSN-nummer, kopie ID bewijs, loonheffingsformulier, bankrekeninggegevens, eventuele persoonsgegevens van gezinsleden indien noodzakelijk, eventuele documenten die relevant zijn voor een specifieke functie zoals VOG, BIG-registratie, diploma’s waar persoonsgegevens van onze zorgverleners op staan, referenties etc.;
 • Medische gegevens om de zorgverlening te kunnen uitvoeren en het aanleggen van een medisch dossier;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie zoals beschikbaarheid, verlofregistratie, gegevens rondom sociale premies en voorzieningen waar wij een beroep op kunnen doen, salarisgegevens, personeelsdossier met functionerings- en beoordelingsformulieren, klachten, wijzigingen van functies, wijzigingen van arbeidsvoorwaarden, eventuele klachten, waarschuwingen of andere zaken die noodzakelijk zijn om te verwerken in het kader van de overeenkomst en de
 • Overige gegevens om de diensten conform de overeenkomst te kunnen leveren. De gegevens kunnen tevens worden gebruikt om met u in contact te treden.
 1. Overige

De volgende persoonsgegevens verwerken wij van klanten, leveranciers en overige relaties:

 • Naam, zakelijke contactgegevens en
 1. Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen

We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen gebruiken, zoals van gespecialiseerde bedrijven die informatie leveren, van onze partners of uit openbare registers. Uw verzekeraar, hun tussenpersonen en ander medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens en speciale categorieën van persoonsgegevens met ons uitwisselen als wij/zij namens u moeten optreden, bijvoorbeeld in een noodgeval.

 1. In het kader van kwaliteit en keurmerken

HappyZorg is aangesloten bij diverse keurmerken. In dit kader worden wij periodiek gecontroleerd door diverse partijen en wordt er onder andere ook gekeken of wij dossiers van onze cliënten en zorgverleners goed vastleggen. Hierbij kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de AVG en hiervoor zijn zes gronden.

 • toestemming
  Bijvoorbeeld wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens bij het inschrijven voor de nieuwsbrief. De toestemming verleend, kan op elk moment weer worden ingetrokken.
 • het uitvoeren van een overeenkomst
  We hebben uw persoonsgegevens nodig om een overeenkomst voor te bereiden en te kunnen sluiten. Ook in het kader van onze verplichting op basis van de overeenkomst die wij met u sluiten, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan onze verplichtingen als zorgverlener maar ook naar de zorgverzekeraar.
 • wettelijke verplichting van HappyZorg
  HappyZorg kan wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer een medisch dossier wordt aangelegd. HappyZorg is tevens verplicht om de kwaliteit van de zorg monitoren en verstrekt in dat kader gegevens, die niet direct tot cliënten terug te herleiden zijn, aan landelijke kwaliteitsregistraties. Ook kunnen wij verplicht zijn om gegevens te delen met uw zorgverzekeraar en de Inspectiedienst Gezondheidszorg en Jeugd.
 • bescherming van vitale
  Bijvoorbeeld wanneer het essentieel is voor uw leven of gezondheid en wij u niet kunnen vragen om toestemming. Denk hierbij aan een allergische reactie of toestand waarbij eerste hulp dient te worden verleend en wij gegevens moeten uitwisselen met uw zorgverzekeraar of andere hulpverleners.
 • het gerechtvaardigde
  Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt om de gerechtvaardigde belangen van HappyZorg te behartigen. Het verwerken van uw persoonsgegevens kan nodig zijn voor het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek of om uw klacht tegen HappyZorg te behandelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om onze administratie en andere interne beheersactiviteiten te kunnen uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan het declareren van de aan u verleende zorg bij uw zorgverzekeraar.

 

Uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens

De zorgverleners hebben toegang tot persoonsgegevens in diverse systemen. Op functieniveau zijn persoonsgegevens afgeschermd en hebben wij waarborgen getroffen zodat men niet onnodig toegang heeft tot bepaalde gegevens. Alleen de medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling of bij het vervullen van daarmee samenhangende taken, hebben inzage in uw persoonsgegevens.

 

Wanneer we uw persoonsgegevens delen, gebeurt dat altijd op basis van een wettelijke grondslag en omdat dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld in het kader van de overeenkomst die we met u hebben. Soms schakelen wij een derde partij in om bepaalde onderdelen van dienstverlening te verzorgen. In dat geval maken wij afspraken met deze partij om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen.

 

Bewaartermijnen

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zolang dat nodig is om de dienst te kunnen leveren, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren of op basis van de overeenkomsten met zorgverzekeraars.

 

Op basis van de WGBO dient een medisch dossier 20 jaar bewaard te worden. Voor medicatielijsten wordt een bewaartermijn van twee jaar gehanteerd, tenzij het noodzakelijk is om deze gegevens langer te bewaren. Voor overige gegevens geldt dat we de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

 

Bescherming van persoonsgegevens

We nemen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik, verandering en bekendmaking. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsrichtlijnen.

 

Een voorbeeld van een technische maatregel is dat uw gegevens via een beveiligd programma geraadpleegd kunnen worden. Een ander voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat bepaalde medewerkers toegang hebben tot persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om de functie uit te oefenen. Alle medewerkers die bij uw behandeling zijn betrokken, kennen een geheimhoudingsplicht en delen uw gegevens niet met anderen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is. Als wij het toch van belang vinden om uw gegevens te delen, dan vragen wij u om toestemming.

 

Incidenten inzake beveiliging van persoonsgegevens

Hoewel wij alle technische en organisatorische maatregelen in acht nemen, kan het onverhoopt voorkomen dat uw persoonsgegevens betrokken worden geraakt bij een incident inzake beveiliging (datalek). In dit geval zullen wij onmiddellijk maatregelen nemen om het incident te beëindigen en de schade van het incident te beperken. Ook zullen wij een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer wij daartoe verplicht zijn en daar waar nodig u informeren.

 

Rechten van betrokkenen

Iedere persoon van wie wij gegevens verwerken hebben de volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht van dataportabiliteit;
 • Recht op rectificatie en aanvulling;
 • Recht op dataminimalisatie;
 • Recht op vergetelheid;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de

Mocht u een van deze rechten willen uitoefenen, dan kun je een verzoek indienen via het e-mailadres privacy@happyzorg.nl.

We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Als u toch een klacht heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door uw schriftelijke vraag of klacht te richten aan de afdeling Juridische Zaken en/of Functionaris Gegevensbescherming via privacy@happyzorg.nl of per post via Prinses Margrietplantsoen 50, 2595 BR, Den Haag.

 

Mocht u niet tevreden zijn over de wijze van afhandeling van uw verzoek, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Wijzigingen

Omdat we niet kunnen uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op bepaalde punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Deze versie is opgesteld in juli 2022.

 

Actiz
Erkend leerbedrijf
ISO 9000